Óriási könnyítés a pályázóknak

Megjelent az a kormányrendelet, mely hatalmas adminisztratív könnyítést jelent a pályázóknak. A könnyítés lényege, hogy uniós forrást elnyerő pályázók nem kötelesek biztosítékot (fedezetet) nyújtani a támogatásért cserébe abban az esetben, ha már rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel, és köztartozás mentesnek minősülnek.

A szabályozás 2015. január 1-től mind a 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklus, mind pedig a 2014-2020-as időszak pályázatai esetében érvényes.

2015. január 1-jétől nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az Art. 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban*.

A biztosítéknyújtási kötelezettség alól a Kedvezményezett a feltételeknek való megfelelés esetén kérelem benyújtásával mentesülhet.

Kérelmi nyomtatány ide kattintva tölthető le.

Tájékoztató dokumentum pedig ide kattintva tölthető le.

Támogatási szerződéssel vagy okirattal már rendelkező azon kedvezményezettek, akik már nyújtottak biztosítékot, a kérelmet az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és postai úton történő megküldésével nyújthatják be a támogatási szerződésükben meghatározott kapcsolattartónak címezve, a későbbiekben pedig lehetőség lesz a kérelmet a Pályázati e-ügyintézés felületen benyújtani.

Támogatási szerződéssel vagy okirattal még nem rendelkező kedvezményezettek, vagy akik eddig még nem nyújtottak biztosítékot, de arra egyébként kötelesek, a támogatási szerződés megkötésekor, vagy az első kifizetési kérelemmel – az előleget is ideértve – egyidejűleg is kérelmezhetik a biztosíték nyújtása alóli mentesítést.

A kérelem alapján a Támogató megvizsgálja a feltételeknek való megfelelést és dönt a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesítésről, továbbá intézkedik a már nyújtott biztosíték(ok) feloldásáról.

Amennyiben a kedvezményezett a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy – a kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy hiánypótlás során – köztartozás-mentességét 30 napnál nem régebben kiállított együttes adóigazolással is igazolhatja.

*Köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint:

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.