Pályázatok Tudás-tár

millennium-images-07

PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

Átalakítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka, melynek eredménye folytán a létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációja történik, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamata alapvetően megváltozik.

Barnamezős terület

Barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

 • a területen építmény/épület található meg,
 • a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,
 • a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen
 • az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület (OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület; Budapesten „Munkahelyi” besorolású terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy

Különleges terület, ezen belül kizárólag:

 • oktatási központok területei, vagy
 • egészségügyi területek, vagy
 • a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vag
 • honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy
 • hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy
 • mezőgazdasági üzemi terület

Közlekedési és közműterület, ezen belül kizárólag:

 • közlekedési építmények
 • igazgatási épület.

Kizárólag a fenti definíció kritériumait teljes egészében teljesítő projekt fogadható el barnamezős beruházásnak a pályázat pontszámmal történő értékelése során. A barnamezős jelleg alátámasztásaképpen semmilyen hatósági nyilatkozat csatolása nem tekinthető relevanciával bíró dokumentumnak.

Bázislétszám

A Bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga. A bázislétszám megtartásához a 1208 és a 1308-as NAV nyomtatványokon bevallott értékeket kell alapul venni. Az adatlapon közölt információk valóságtartalmát a Közreműködő Szervezet a projekt helyszínén a helyszíni szemle alkalmával ellenőrzi.

Bővítés

Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

Felújítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.

Gazdasági terület

Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően gazdasági területnek minősülő terület. Budapesti fejlesztések esetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő „Munkahelyi övezet besorolású” terület.

Induló beruházás fogalma

A 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik. Egy épület, ill. az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát.

Ipari park

A 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerint infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató működésre és innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet. Jelen felhívás esetében az ipari park címszerződésében szereplő helyrajzi számok tekintendőek az ipari parki címmel rendelkező területének. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ipari parki címmel rendelkező szervezetek címszerződésében szereplő területek meghatározása esetén, amennyiben az ipari parki címszerződés módosításra kerül, az eredeti szerződés mellett a módosítások is figyelembe veendők.

A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe

A projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe

A projekt keretében épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

Kisvállalkozás

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

Korszerűsítés

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.

Középvállalkozás

 A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely megfelel az alábbi, mindkét feltételnek:

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

ÉS

Az alábbi két feltétel közül legalább az egyiknek megfelel:

a) összes foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő, vagy

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege több mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Logisztika célját szolgáló fejlesztés

A pályázati felhívások keretében általában logisztika célját szolgáló fejlesztésnek minősül a logisztikai szolgáltatók által végrehajtott beruházás, amely TEÁOR’08 5210 raktározás, tárolás (TEÁOR’03-as 6312 tárolás, raktározás), illetve TEÁOR’08 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR’03-as 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) céljára szolgáló építmény(ek) létrehozására, fejlesztésére irányul.

Logisztikai szolgáltató: olyan vállalkozások, melynek főtevékenysége logisztikai szolgáltatás. Logisztikai szolgáltatások TEÁOR’08 szerint:

 • 4920 Vasúti áruszállítás
 • 4941 Közúti áruszállítás
 • 4942 Költöztetés
 • 4950 Csővezetékes szállítás
 • 5020 Tengeri áruszállítás
 • 5040 Belvízi áruszállítás
 • 5121 Légi áruszállítás
 • 5210 Raktározás, tárolás
 • 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5224 Rakománykezelés
 • 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)
 • 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
 • 8292 Csomagolás

Megtartott munkahely

A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma. Értéke megegyezik a Bázis létszámmal.

Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása

Amennyiben a fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fenti kategóriába szigorúan értelmezve kizárólag a megújuló energia előállítását szolgáló berendezések bekerülési értékét képző költségek értendők bele (pl. geotermikus hőszivattyús padlófűtési rendszer kialakítása esetén kizárólag a hőszivattyú berendezés képzi a megújuló energiát hasznosító technológia részét, a padlófűtés kiépítése nem).

Mikrovállalkozás

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek az éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

Szálláshelyfejlesztés

Szálláshelyfejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „12 NEM LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült máshova nem sorolt ingatlan.

Termelő/szolgáltató funkciójú épület/épületrész

A vállalkozás székhelyén/fióktelepén/telephelyén található épületek/épületrészek közül azok, amelyekben a pályázó fejlesztendő tevékenységének megfelelő termék előállítás, illetve szolgáltatás nyújtása történik (raktározási, tárolási, igazgatási, kereskedelmi, szociális, illetve bármely egyéb funkciót ellátó épületek/épületrészek nem értendőek bele). Amennyiben adott épületben termelő, illetve nem termelő funkcióval bíró épületrészek, helyiségek is helyet kapnak, úgy a kizárólag termelő funkcióval bíró helyiségeket szükséges figyelembe venni.

Turisztikai attrakció

Turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.