Finanszírozási tudás-tár

millennium-images-07

 

I.PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

B H J P Sz T U

 

 

B

Bank

A pénzügyi szolgáltatások teljes körének(betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsájtása, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz( utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet – , váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, pénzügyi szolgáltatás közvetítése, letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, hitel referencia szolgáltatás) végzésére feljogosított hitelintézet.

 Vissza a szakasz tetejére!

 

H

Hitelintézet

Bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet). A hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely legalább betétet gyűjt, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére és pénzváltási tevékenység végzésére.

Hitelszövetkezet

A takarékszövetkezet által végezhető tevékenységeket – a pénzváltás kivételével – csak a saját tagjai körében végezheti.

 Vissza a szakasz tetejére!

 

J

Jelzálog-hitelintézet

Olyan szakosított hitelintézet, amely Magyarország vagy más EGT-tagállam területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújt kölcsönt, amelyhez forrásait jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti. Betétgyűjtésre nem, jelzáloglevél kibocsátására viszont kizárólag jelzálog-hitelintézet jogosult.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

P

Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, közvetítő

Olyan vállalkozások, amelyek a törvény alapján, a nélkül jogosultak egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtására, hogy pénzügyi vállalkozások lennének.

Pénzügyi intézmény

Főszabályként csak pénzügyi intézmény végezhet üzletszerűen pénzügyi szolgáltatást. Két fő típusa van: a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás.

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások keretében olyan pénzügyi tárgyú szerződések megkötésére kerül sor, amelynek elemei a mindennapi életből ismertek (kölcsön, bérlet, kezesség, engedményezés, adásvétel, csere stb.), üzletszerűen, azaz rendszeresen és jövedelemszerzés céljából, azonban csak pénzügyi intézmények foglalkozhatnak ilyen szerződés keretében történő szolgáltatásnyújtással. A pénzügyi szolgáltatások a törvény alapján jellemzően kizárólagos tevékenységként végezhetők. E szolgáltatások nyújtásának szabályait, szervezeti kereteit az állam törvényekben és más jogszabályokban rögzíti, engedélyezésüket és felügyeletüket pedig egy erre célra felállított hatóság útján végzi.

Pénzügyi vállalkozás

Egyes, nem kizárólag hitelintézeteknek fenntartott pénzügyi szolgáltatások végzésére feljogosított pénzügyi intézmény. Pénzügyi vállalkozásnak minősül továbbá a pénzügyi holding.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

Sz

Szakosított hitelintézet

Külön törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére. Szakosított hitelintézetként működik a jelzálog-hitelintézet és a lakás-takarékpénztár.

Szövetkezeti hitelintézet

Takarékszövetkezet és hitelszövetkezet.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

T

Takarékszövetkezet

Szövetkezeti formában működő hitelintézet, amely legkevesebb 250 millió forint induló tőkével alapítható. A pénzügyi szolgáltatásoknak a bankhoz képest szűkebb körének végzésére jogosult.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

U

Univerzális bank

Pénzügyi szolgáltatások mellett befektetési szolgáltatások végzésére is feljogosított bank. A két fajta tevékenységét egymástól szigorúan elválasztva, de egy szervezeten belül végzi az ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében.

Vissza a szakasz tetejére!

 

II.HITELEZÉS

A B D E F H I J K L N O P R Sz T Ü V Z

 

 

A

Adós

Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely hitel/kölcsönszerződést köt a bankkal, vállalva a felvenni szándékozott hitel/kölcsön visszafizetését.

Adósságrendező hitel

Több hitel „összevonása”, kiváltásuk egyetlen hitellel, egyetlen hitelszerződésben meghatározott törlesztési feltételekkel.

Adóstárs

Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely az adóssal együtt hitel/kölcsönszerződést köt a bankkal, kölcsön igénybe vétele céljából és vállalja annak visszafizetését.

Annuitásos törlesztésű hitel / kölcsön

Lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek/kölcsönök esetében leggyakrabban alkalmazott törlesztési módszer, ahol az adós egy kamatperióduson belül azonos összegű törlesztő részleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal. Minden törlesztéskor megfizetésre kerül a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeg, illetve ha van, akkor az időarányosan esedékes kezelési költség is, a törlesztő részletből fennmaradó részösszeg csökkenti a tőketartozást. A csökkenő tőketartozás következtében egyre kisebb kamatösszeg keletkezik két egymást követő törlesztési dátum között, így az állandó törlesztő részletből egyre több jut a tőke törlesztésére. Ebből következik, hogy folyamatosan csökken a törlesztő részleten belüli kamattartalom és növekszik a tőketartalom, illetve az, hogy a futamidő elején még lassan, később viszont fokozatosan egyre gyorsabban fogy a tőketartozás.

Árkülönbözet

Derivatív vagy árampiaci fizikai határidős pozíció esetében az előző napi elszámolóárnak, illetve az adott napon kötött üzlet kötésárának és a napi elszámolóárnak a különbsége, amely naponta kiszámításra, és pénzügyileg rendezésre kerül.

Áthidaló kölcsön

Általában rövid, átmeneti időszakra nyújtott olyan hitel, amely egy meghatározott cél eléréséhez (pl. lakásvásárlás) igénybe venni tervezett hitel nyújtásáig biztosít finanszírozást.

Átütemezés

Az igénybe vett hitel törlesztésére vonatkozó egy vagy több feltétel (általában a futamidő és ezzel a törlesztőrészlet összege) megváltoztatása a bank és az adós megállapodásával.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

B

Betéttel / befektetéssel kombinált hitel

A hitelhez a szerződésben meghatározott betét/ befektetés kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztőrészletét és a betéttel/befektetéssel érintett összegeket is. A betét/befektetés lejáratakor betét/befektetés hozammal növelt összege csökkenti a hiteltartozást. A befektetés lehet pl. garantált hozamú, vagy befektetési egységhez kötött (unit link).

Biztosíték

A hitel/kölcsön visszafizetésének fedezete a bank számára abban az esetben, ha az adós nem vagy nem megfelelően teljesíti a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségeit, elsősorban a fizetési (törlesztési) kötelezettségét. Jellemző biztosítékok: pénz vagy értékpapír óvadék , készfizető kezesség, a bankot megillető zálogjog bérleti díjon, üzletrészen, ingatlanon, váltó, bankgarancia, beszámítás.

BUBOR

A LIBOR magyar megfelelője, elnevezése az alábbi rövidítésből származik: Budapest Interbank Offered Rate, azaz Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb. Referencia jellegű kamatláb, amelyet a különböző futamidőkre vonatkozóan naponta, meghatározott időben a Magyar Nemzeti Bank számít ki és teszi közzé, a jegyző bankok által adott árak alapján, egy előre meghatározott átlagolási eljárást alkalmazva.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

D

De minimis támogatás 

A de minimis latin kifejezés, jelentése: csekély mértékű, jelentéktelen. Az Európai Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete alapján csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege három egymást követő pénzügyi év alatt nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A vállalkozás részére bármely hároméves pénzügyi időszak során folyósított de minimis támogatás nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, a szállítási ágazatban a 100.000 eurót. Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyamon átszámított, 200.000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. A mezőgazdasági vállalkozások a 2007. december 20-án kelt, 1535/2007/EK rendelet alapján részesülhetnek de minimis támogatásban. A támogatástartalom összege az ő esetükben vállalkozásonként, három éves időszakra vonatkoztatva legfeljebb 7500 euró lehet. A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia, az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatásokról. A kérelmezőnek a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis támogatásként az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben megítéltek. A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni.

Deviza alapú hitel / kölcsön

A hitel/kölcsön összegét, a hitelező devizában (pl. EUR, CHF, USD, stb.) tartja nyilván, forintban vagy devizában folyósítja, a törlesztőrészletet devizában állapítja meg és az adós a fizetési kötelezettségét forintban teljesíti. A hitelező a szerződésben meghatározott árfolyam alkalmazásával számolja el a törlesztést.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

E

Előtörlesztés

A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül, további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek Törvényi rendelkezésre tekintettel nem lehet kizárni. Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető, pl. előre írásban be kell jelenteni.

EURIBOR

A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kamatláb. A magyar pénzintézetek is jellemzően ezt használják viszonyítási alapnak (referencia kamatlábnak) EUR hitelek esetén.

Életbiztosítással kombinált hitel

A hitelhez az adós által kötött életbiztosítás kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztőrészletét és az életbiztosítás díját is. Az életbiztosításban meghatározott események (pl. részleges vagy teljes rokkantság, haláleset) bekövetkezése esetén, illetve a biztosítási szerződésben előre meghatározott időpontokban a biztosító által fizetett összeggel csökken a hiteltartozás. .Az életbiztosítás megtakarítási része többféle lehet, pl. garantált hozamú, befektetési egységhez kötött (unit link).

Értékbecslés

A hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgy értékének szakértő által történő megállapítása.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

F

Faktoring vagy faktorálás

Követelésvásárlás: a faktor azonnali fizetés mellett megvásárolja az eladónak a vevővel szemben fennálló, később esedékes követelését. Így az eladó kölcsön felvétele nélkül korábban jut pénzhez annál, mint hogy a vevője köteles lenne neki fizetni. Általában olyan, likviditási gondokkal küszködő KKV-k adják így el a számlaköveteléseiket, amelyek a banktól nehezen vagy egyáltalán nem kapnának hitelt. A követelést megvásárló faktor nem az eladó, hanem a vevő fizetőképességét vizsgálja.

Fedezet

A fizetési megbízások teljesítéséhez meghatározott bankszámlán, a bankszámla-tulajdonos rendelkezésére álló egyenleg.

Felelős hitelezés

A hitelnyújtással kapcsolatban a hitelnyújtó intézménytől elvárt körültekintő magatartás, amelynek célja, hogy az adós a teherbíró képességének megfelelő hitelt vegyen fel. Részletes szabályait a – lakossági hitelezés tekintetében – a lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról kormányrendelet, valamint az annak alapján készítendő belső banki szabályzatok tartalmazzák.

Folyósítás / kifizetés

A folyósítási feltételek teljesítését követően a kölcsön-összegének meghatározott számlára történő jóváírása. A folyósítást különböző feltételek teljesüléséhez (pl. zálogszerződés megkötése, adásvételi szerződés bemutatása, a bankot megillető jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba bejegyzése, hitel/kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, óvadék elhelyezése, stb.) kötheti a bank. A kölcsön kifizetése a kölcsön készpénzben történő rendelkezésre bocsátása.

Folyószámlahitel

A bank az ügyfél részére a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható hitelkeretet biztosít. A törlesztése a fizetési számlán történő jóváírással (pl. befizetés, átutalás) valósul meg. Nagyobb összegű folyószámlahitel igénybe vételét meghatározott minimum-összeget elérő számlaforgalomhoz vagy készfizető kezesség vállalásához köthetik a bankok.

Forfetírozás

Közép- és hosszú lejáratú, nagy összegű, többnyire beruházási javak szállításából és/vagy beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából származó követelés megvásárlása – a lejáratot jóval megelőzően, visszkereset nélkül, azaz az összes kockázat átvállalása mellett.

Forint hitel/kölcsön

A hitelező által forintban nyilvántartott hitel/kölcsön, amelynek összegét és a törlesztőrészletet is a hitelező forintban határozza meg és az adós a fizetési kötelezettségét is forintban köteles teljesíteni.

Forrásköltség

A bankok által az idegen források (betétek, felvett hitelek, kibocsátott kötvények stb.) után fizetett kiadás, amely a kamaton kívül tartalmazhatja az egyéb költség elemeket (pl. felárak, díjak stb.) is. A bankok ezen idegen forrásokat helyezik ki hitelezési tevékenységük során, ezért a hitelek árazásának, kamatának meghatározásakor a forrásköltségek alapvető jelentőséggel bírnak.

Futamidő

Az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint. A futamidő elteltével megszűnik a hitel/kölcsönszerződés, akkor is, ha a visszafizetés nem történt meg teljes összegben. Az adósnak ebben az esetben is a hitel/kölcsön szerződés alapján fennálló teljes tartozását meg kell fizetnie.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

H

Hirdetmény / Kondíciós lista

A banki termékre vonatkozó, a Bank üzleti helységeiben kifüggesztett tájékoztató, amely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális mértékét és egyéb feltételeket tartalmaz.

Hitel

A hitelintézet kötelezettségvállalása arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére.

Hitel / kölcsönigénylés

Hiteligénylés a hitel/kölcsönszerződés megkötését szolgáló, előkészítő folyamat. Szakaszai: tájékozódás a hitelfeltételekről, amely magában foglalja a kötelező banki tájékoztatást, fogyasztóknak nyújtott hitel/kölcsön esetében, hitel/kölcsönigénylés kitöltése, igénylés benyújtása, a szükséges okiratok, dokumentumok csatolásával.

Hitel célja

A hitel/kölcsönszerződésben kerül meghatározásra, hogy a folyósított kölcsönt mire használhatja fel az adós. Ha a kölcsön/hitel csak meghatározott célra használható, azt minden esetben igazolni kell a bank által meghatározott módon.

Hitel összege / hitelkeret

A hitelszerződésben meghatározott pénzösszeg, amelyet a bank az adós rendelkezésére tart, illetve bocsát, a hitelszerződés feltételeinek megfelelően

Hitel/kölcsön típusai

A hitelek/kölcsönök sokféleképpen csoportosíthatók (pl. a hitel célja, a futamidő hossza, a hitelt nyújtó vagy a hitelt igénybe vevő, a fedezet jellege, a visszafizetés módja szerint). A főbb hitel/kölcsön-típusok:

 • A hitel/kölcsön nyújtója szerint: állami kölcsön, bankkölcsön, más szervezetek, vagy személyek által nyújtott kölcsön;
 • A hitel/kölcsön lejárata szerint: rövid-, közép- és hosszúlejáratú hitel. A rövidlejáratú hitel jellemzően egy-két éves futamidejű, kisebb összegű. A középlejáratú hitel futamideje jellemzően egy-öt év. A hosszúlejáratú hitel futamideje jellemzően az öt évet meghaladja, elsősorban a nagyberuházásokhoz, lakásvásárláshoz nyújtják.,
 • A hitel/kölcsön folyósításának időtartama szerint: határozott idejű (pl. lakáshitel, beruházási hitel) vagy határozatlan idejű (pl. folyószámlahitel)
 • A fedezettség szerint: fedezettel bíró és fedezetlen hitel.
 • A biztosítékok típusa szerint: betét vagy értékpapír fedezetű, ingatlanfedezetű (ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított), kezességgel biztosított, óvadékkal biztosított, stb.
 • Az igénybe vétel módja szerint: egyösszegű vagy részletekben igénybe vett.
 • A részletekben igénybe vehető hitel: rulirozó (feltöltődő) vagy fel nem töltődő.
 • A hitelfelhasználás célja szerint: szabadon felhasználható (pl. folyószámlahitel, személyi kölcsön, hitelkártya), vagy csak meghatározott célra használható (pl. lakásvásárlási/építési hitel, beruházási hitel, forgóeszköz finanszírozási hitel, )
 • A hitel/kölcsön devizaneme szerint: forint hitel, deviza alapú hitel, devizában nyújtott hitel
 • A fizetendő kamat szerint: fix kamatozású, változó kamatozású, (referencia-kamathoz kötött), vagy változtatható kamatozású
 • A törlesztőrészlet kiszámításának módja szerint: jellemzően annuitásos vagy lineáris
 • A hitel/kölcsön igénybe vevője (adós) szerint: lakossági, vállalati, önkormányzati
 • Támogatás szerint: állam vagy egyéb szervezet által támogatott vagy támogatás nélküli.
 • Speciális hitelek: váltóleszámítolási hitel, okmányos meghitelezés (akkreditív), projekthitel, szindikált hitel, export-finanszírozási hitel, stb.

Hitelbiztosítéki érték

Valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke, amely a forgalmi/piaci értékből kerül meghatározásra. A folyósítható kölcsön összegét befolyásolja.

Hitelbírálat / minősítés / scoring

A bank nem nyilvános, általában komplex eljárása, amelynek során a jogszabály és a hitelező által meghatározott szempontok alapján vizsgálja a hitelt igénylő hitelképességét (pl. jövedelmi és vagyoni viszonyait, fizetési fegyelmét, az eladósodottság mértékét, a felajánlott biztosítékok értékét) és dönt a hitelnyújtásról. A hitelbírálat eredménye a banki döntés, amely lehet: ¨ a hitelkérelem elfogadása és az abban foglalt összegre hitel nyújtása, ¨ a hitelkérelem elutasítása, vagy ¨ a hitelkérelemtől eltérő összegű, vagy egyéb feltételeiben más hitel nyújtása.

Hiteldíj

A hitelnyújtás során a bank által felszámított összeg, amelynek elemei általában a következők lehetnek, de egy hitelügylet illetve hitelkonstrukció nem feltétlenül tartalmazza valamennyi alább felsorolt hiteldíjat:

 • ügyleti kamat
 • kezelési költség
 • rendelkezésre tartási jutalék
 • hitelbírálati díj
 • folyósítási jutalék vagy szerződéskötési díj vagy hitelkeret megnyitási díj – jellemzően a hitel/kölcsön kifolyósításakor kerül felszámításra
 • szerződésmódosítási díj
 • bankgarancia, bankkezesség, okmányos meghitelezés díja, (ha ilyen kibocsátása kapcsolódik a hitelszerződéshez)
 • előtörlesztés illetve végtörlesztés díja,
 • egyéb, speciális hitelműveletekhez kapcsolódó díjak, jutalékok, kezelési költségek.

A hiteldíj egyes elemeinek felsorolását, mértékét, felszámításuk eseteit általában a banki kondíciós listák, hirdetmények, illetve az üzletszabályzatok, általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Hitelezés

A hitelnyújtás olyan banki szolgáltatás, amelynek lényege, hogy a bank – kockázatvállalása keretében – meghatározott pénzösszeget bocsát rendelkezésre ügyfele részére szerződésben meghatározott feltételekkel.

Hitelezés folyamata

A hiteligényléstől a hitel/kölcsönszerződés megszűnéséig, illetve az adós tartozásának megszűnéséig tart. Főbb szakaszai:

 • hiteligénylés,
 • hitelbírálat
 • hitel/kölcsönszerződés, illetve biztosítéki szerződések megkötése, közjegyzői okiratba foglalás
 • hitelkeret rendelkezésre tartása
 • folyósítási feltételek ellenőrzése (pl. jelzálogjog bejegyzésének megtörténte)
 • folyósítás
 • törlesztés
 • hitel/kölcsönszerződés megszűnése
 • az adós nem teljesítése esetén követelésbehajtás

Hitelfelvétel kockázatai

A hitelhez kapcsolódóan a hitelező mellett az adós is kockázatot vállal. Az adóst terheli a felvett hitel és a hiteldíj megfizetésének kötelezettsége, a körülmények esetleges negatív változása esetén is. Az adós főbb kockázatai:

 • Az adós fizetőképessége romlik a törlesztés során (pl. csökken vagy megszűnik a jövedelme)
 • Kamatkockázat (nem fix kamatozású hitel esetében emelkedhet a hitelkamat)
 • Árfolyamkockázat (devizahitel vagy deviza alapú hitel esetében)
 • A fedezet értékének változása (pl. a lakás értékének csökkenése, megrongálódás, megsemmisülés)

Hitelképesség

A hitelképesség (bonitás) általában egy cég, vagy személy múltbeli működésének, eredményességének, vagyoni és pénzügyi helyzetének összessége alapján levonható következtetés. Általában hitelképtelennek minősítik a bankok azt az adóst, akinek az e szempontok alapján felmért anyagi helyzetéből, illetve a törlesztési kötelezettség nem megfelelő teljesítéséből azt a következtetést lehet levonni, hogy a felvenni szándékozott kölcsön megtérülése nem várható a bank számára. A hitelképességet vizsgálja a bank a hitelbírálat során, valamint a hitelszerződés teljesítése során is.

Hitelkiváltás

Banki hitel kiváltása, egy másik banki hitellel. Lehet külső- ill. belső hitelkiváltás;, előbbi esetben az ügyfél egy másik banktól vesz fel hitelt korábbi hitele kiváltására, utóbbi esetben nem vált finanszírozó bankot, de kiváltja korábbi hitelét egy másik hitellel.

Hitelreferencia szolgáltatás

Jellemzően a vállalati ügyfél külön megbízása, illetve hozzájárulása alapján – az abban foglalt feltételekkel – a bank a rendelkezésére bocsátott számadatok és egyéb információk felhasználásával elvégzi az ügyfél hitelképesség vizsgálatát. A vizsgálat eredményét írásba foglalja és arról tájékoztatás ad. Kifejezett kérésre a vizsgálat eredményéről a bank igazolást állít ki, kikötve, hogy a bank rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért a bank nem vállal felelősséget.

Hitelszerződés

A bank és az ügyfél megállapodása a hitelnyújtás céljáról, a hitel összegéről és futamidejéről, a kölcsön nyújtásának módjáról és feltételeiről, a törlesztés módjáról, összegéről, a fizetendő kamatról és a hiteldíjról, az esetleges biztosítékokról és egyéb feltételekről. A hitelszerződés tartalmazhatja a hiteligénylést és a bank nyilatkozatát annak elfogadásáról.

Hitelszerződés megszűnése

A hitelszerződés megszűnhet: a) a szerződés szerinti teljesítéssel, ide értve a futamidő lejárata előtti végtörlesztését, b) a bank és az adós közös megegyezésével c) a bank vagy az adós egyoldalú nyilatkozatával Legkésőbb a megszűnés napjáig az adós köteles a hitellel kapcsolatos minden tartozását rendezni.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

I

Igénybevétel

A rendelkezésre tartott hitel „felhasználása” az adós részéről. A hitelek különböző fajtáinál többféle módon valósulhat meg, egy-összegben, vagy különböző részletekben.

Intézményi kezességvállalás

Intézményi kezességvállalás alatt olyan szolgáltatást értünk, amely keretében egy – a PSZÁF-tól működési engedéllyel rendelkező – pénzügyi vállalkozás készfizető kezességet vállal, valamely adós (vállalkozás) hitelintézettel szembeni tartozása után.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

J

Jegybanki alapkamat

Adott ország jegybankja – Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank – által megállapított kamatláb. A jegybanki alapkamat nagysága a gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival függ össze.

Jelzáloghitel

Jelzálog fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön A hitel/kölcsön fedezete általában ingatlan.

Jelzáloglevél

Kizárólag jelzálog-hitelintézet által külön törvény alapján kibocsátott névre szóló, átruházható értékpapír. A Magyarország területén előállított jelzáloglevélre a kötvényről szóló jogszabály rendelkezéseit kell főszabályként alkalmazni.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

K

Kamat

A hitel/kölcsön „ára”, amelyet az adós köteles megfizetni a hitel/kölcsön nyújtójának, az igénybe vett kölcsön használatáért. A hitel/kölcsönösszeg százalékában kerül meghatározásra, általában éves kamatláb formájában. Típusai:

 • Fix: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt nem változik.
 • Változó: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt kamatperiódusonként változik, a szerződésben meghatározott módon. A kamatláb jellemzően valamilyen külső, a hitelező banktól független referenciakamathoz kötött Az adós által fizetendő kamat általában két részből áll: a referenciakamatból és a hitelező által meghatározott kamatfelárból (pl. 3 havi Bubor + 3,75%). A kamatfelár a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint változtatható.
 • Változtatható: a kamatláb mértéke kamatperiódusonként változhat a hitel futamideje alatt, , ha a hitelező él a szerződésben rögzített egyoldalú kamatváltoztatási jogával, a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Kamatperiódus

Az ügyleti kamat változásának gyakoriságát mutatja. Az az időszak, amelyen belül a felvett hitelkamatlába nem változik. A bank csak a kamatperiódus fordulónapján változtathatja meg a hitel kamatát. Az első kamatperiódus általában a folyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus utolsó, Elszámolási napjáig tart. Az első és az utolsó kamatperiódus tört periódus is lehet.

Késedelmi kamat

Hitel/kölcsönszerződésben meghatározott fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az adós által fizetendő kamat, amely a késedelemmel érintett összeg után, az esedékesség napjától a tényleges megfizetésig terjedő időszakra kerül felszámításra.

Készfizető kezesség beváltása

Ha az adós a hitelszerződésben, bankgarancia szerződésben vagy a pénzügyi lízing-szerződésben előírt kötelezettségének nem, vagy csak részben tesz eleget, vagy felszámolás alá kerül, a pénzügyi intézmény a szerződéses és üzletszabályzati feltételeknek megfelelően kérheti az intézményi kezes fizetési teljesítését.

Kezes

Az a személy, vagy szervezet, aki/amely kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesíti a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségét (jellemzően a fizetési kötelezettséget), akkor helyette fizet a bank számára. A kezesség kétféle lehet: sortartó (egyszerű) kezesség, vagy készfizető kezesség. Sortartó kezességet vállaló kérheti, hogy a bank először az adóstól követelje a teljesítést, készfizető kezesség esetén a bank szabadon dönthet arról, hogy a kezestől vagy az adóstól kéri-e a tartozás rendezését.

Kezességvállalás beváltására nyitva álló idő

A készfizető kezesség az utolsó törlesztő részlet elmulasztásának a hitelszerződésben vagy pénzügyi lízingszerződésben meghatározott időpontjától, vagy ha a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés felmondására ezt megelőzően került sor, a hitelszerződés felmondásának keltétől, vagy bankgaranciához kapcsolódó készfizető kezességvállalás esetén, az adóshoz intézett fizetési felszólítás keltétől, vagy faktoring-keretszerződés esetén a teljesítésre való felszólítástól, vagy a felszámolási eljárás megindításától számított, az intézményi kezes üzletszabályzatában meghatározott időn belül váltható be. Ha ezen események közül több is bekövetkezik, a határidőt a legkorábbi esemény időpontjától kell számítani.

Kezességvállalási szerződés futamideje

A készfizető kezességvállalási szerződés kezdő napja a kezességvállalásról szóló döntés napja kivéve, ha a kezességvállalás feltételhez kötött, akkor a feltétel teljesülésének napja, illetve ha a kedvezményezett a döntés napjától eltérő, de azt követő napot kér szerződés kezdő napjaként. A futamidő utolsó napja pedig a kezességvállalással biztosított banki szerződés lejárata.

Kombinált hitel

Általában a jelzáloghitelek esetén alkalmazott, olyan hitelezési konstrukció, amelynek keretében jellemzően lakástakarékpénztári megtakarítás, életbiztosítás vagy befektetés kapcsolódik a hitelhez. A tőke törlesztése – részben vagy egészben – ezen megtakarítások felhasználásával történik.

Kölcsön

Kölcsönszerződés alapján rendelkezésre bocsátott pénzösszeg, amelyet az adós a szerződésben meghatározott feltételek szerint köteles visszafizetni.

Közokirat

Olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző, vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Mivel bizonyos esetekben a jogszabály közvetlen végrehajthatóságot biztosít a közokiratba foglalt kötelezettségeknek, csökkentheti a hitelnyújtó kockázatát, ami a kockázati felárat, közvetve tehát a hitelkamatot is csökkenti. A közokiratba foglalás költségét rendszerint az adós állja.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

L

LIBOR

London Interbank Offered Rate (Londoni bankközi referencia) kamatláb. Különböző időszakokra és devizanemre vonatkozóan kerül megállapításra (pl. 3 hónapos CHF LIBOR) és mértéke naponta változik a piaci kamatváltozások hatására. Sok pénzintézet használja referenciakamatként CHF alapú kölcsöneik árazásához.

Lineáris törlesztésű hitel / kölcsön

Jellemzően vállalati ügyfeleknek nyújtott hitelek/kölcsönök esetében alkalmazott törlesztési módszer, ahol a tőketartozás egyenletes ütemezés szerint kerül megfizetésre (minden törlesztéskor ugyanannyival csökken a tőke), miközben a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeget is meg kell fizetni. A lineáris törlesztés esetén a törlesztőrészletek nem állandóak, hanem csökkenőek. Az adós által fizetendő törlesztőrészletben a tőke és a kamat aránya nem változik. Azonos kondíciók esetén egy lineáris törlesztésű hitel, ill. egy annuitásos törlesztésű hitel THM-je azonos lehet, de a lineárisnak magasabb a törlesztőrészlete a futamidő első részében, míg a másodikban alacsonyabb.

Lombard hitel

Jellemzően értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

N

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás

A 37/ 2011. (III. 22.) számú Kormányrendelet 6 § -nak rendelkezései szerinti vállalkozást nehéz helyzetben lévőnek kell tekinteni. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem kaphat állami támogatást, így kötelezettségvállalásaihoz nem kapcsolódhat intézményi kezességvállalás.

Vissza a szakasz tetejére!

 

O

Operatív lízing

Olyan tartós bérleti szerződés, amelynek alapján a lízingbe adó opciós vételi jogot biztosít a lízingbevevőnek arra, hogy az a bérlet (lízing) tárgyát a bérleti szerződés lejártakor a szerződésben előre rögzített vételáron (maradványérték) megvásárolja. Minden olyan lízing, mely nem pénzügyi lízing, operatív lízingnek tekinthető.

Óvadékot nyújtó

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adós teljesítésének biztosítékaként meghatározott pénzösszeget ad át a banknak, vagy meghatározott névértékű értékpapírt helyez óvadékba a banknál, amelyet a bank felhasználhat, ha az adós nem teljesíti a fizetési, vagy egyéb szerződéses kötelezettségét.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

P

Pénzkölcsön nyújtása

A betétgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatás mellett a legtipikusabb banki pénzügyi szolgáltatás, ami általában magában foglal minden olyan ügylettípust, amelyben a bank (pénzügyi vállalkozás) kockázatot vállal. A klasszikus hitel és kölcsön mellett ide sorolandó pl. a követelésvásárlás (faktoring, forfetírozás), a repo-ügylet és a csoportfinanszírozás.

Pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a finanszírozó ingatlan, vagy ingó dolog tulajdonjogát abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja. A lízingbe vevő a dolog használatáért lízingdíjat köteles fizetni. A maradványérték kifizetésével a lízingbe vevő megszerzi a lízing tárgyának tulajdonjogát.

Projekthitel / projektfinanszírozási hitel

Meghatározott projekt keretében megvalósuló beruházások finanszírozására vállalkozások számára nyújtott, célhoz kötött hitel.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

R

Ranghely

A közhiteles nyilvántartásba történő jelzálogjog bejegyzés rangsora, amelyet a bejegyzés iránt benyújtott kérelem iktatásának időpontja, illetve az a tény határoz meg, hogy a bejegyzésre irányuló kérelem időpontjában van-e már bejegyzett jelzálogjog, vagy fenntartott ranghely.

Rendelkezésre tartás

A hitelszerződés alapján a bank a hitelösszeget „előkészíti” arra, hogy a (folyósítási) feltételek teljesítése esetén az adós igénybe vehesse. A rendelkezésre tartás módját, helyét, időtartamát és a rendelkezésre tartásért fizetendő díjat, költséget, stb. a hitelszerződés valamint a bankok kondíciós listái, illetve hirdetményei tartalmazzák.

Rulírozó (feltöltődő) hitel

Olyan hitel, melynek keretében folyósított kölcsön a visszafizetett összeg erejéig ismételten igénybe vehető pl. folyószámlahitel.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

S

Személyi kölcsön

Magánszemély ügyfelek számára nyújtott, szabadon felhasználható, jellemzően rövid- vagy középlejáratú, fedezet nélküli kölcsön.

Szindikált hitel

Általában nagyvállalkozások jelentős beruházásának megvalósítása érdekében több bank által közösen nyújtott, nagy összegű hitel esetén.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

T

Támogatás

Az intézményi kezes által készfizető kezességvállalással biztosított ügyletek mögött költségvetési viszontgarancia áll. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kezességvállalás díja alacsonyabb legyen a piaci díjnál. Azon ügyfelek számára, amelyek ügyleteihez intézményi kezességvállalás kapcsolódik előnyösebb helyzetbe kerülhetnek azokhoz képest, amelyek nem kapják, nem kaphatják meg a kezességet. Az ilyen pozitív megkülönböztetés is támogatásnak minősül, amelynek igénybevételét uniós szabályok korlátozzák (de minimis szabályok és csoportmentességi támogatásra vonatkozó rendelet). A támogatás a készfizető kezességvállalási szerződés létrejöttével keletkezik, és a támogatás összegét (támogatás tartalmat) erre az időpontra kell megállapítani.

Támogatás tartalom 

A hitelszerződésekhez és lízingszerződésekhez kapcsolódó kezességvállalás támogatás tartalmát az határozza meg, hogy mekkora a kalkulált piaci díj és a ténylegesen fizetendő garanciadíj különbsége. A számítást a kezességvállalás teljes futamidejére kell elvégezni. A bankgarancia szerződéshez és a faktoring keretszerződéshez kapcsolódó kezességvállalások esetén a támogatástartalmat az alábbi képlet alapján kell meghatározni: Támogatástartalom = kezességvállalás összege / 7,5 A támogatástartalomról igazolást ad ki a kezes, illetve a támogatást nyújtó szervezet.

Támogatott hitel/kölcsön

Bank által nyújtott olyan, célhoz kötött hitel/kölcsön, amelynek az igénybe vételéhez az állam, vagy valamely szervezet támogatást nyújt. A támogatás fajtái lehetnek: pl. kamattámogatás, vissza nem térítendő támogatás, állami készfizető kezesség. A támogatási feltétel nem teljesítésének következménye jellemzően a támogatás visszavonása/visszafizetése

Tartozáselismerő nyilatkozat

Az adós egyoldalú, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata, amelyben írásban elismeri a bank felé fennálló tartozását, annak összegszerűségét.

THM

Teljes Hiteldíj Mutató, amelyet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott valamennyi kölcsön és pénzügyi lízing esetén fel kell tüntetni. A THM egyéves időszakra vetített százalékos érték és jogszabályban meghatározott módon tartalmaz minden olyan díjat, költséget, amelyet az adósnak a tőkén felül kell megfizetnie szerződésszerű teljesítés esetén (kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslés díja, hitelközvetítőnek fizetendő díj, ingatlan-nyilvántartási eljárás díja, kötelező bankszámlavezetés díja, kötelező biztosítás díja, stb.) Nem tartalmazza a késedelemi kamatot, a közjegyzői eljárás díját, a futamidő hosszabbítás (prolongálás) díját, a bankszámla használatának díját, stb. 2012. áprilisától a mértéke törvényben maximált. A THM szerepe az, hogy a hitelt/kölcsönt felvenni szándékozó lakossági ügyfelek számára előzetes tájékoztatást adjon, tegye lehetővé az összehasonlítást a különböző hitelezők hasonló termékei, ajánlatai között.

Tőke

A hitel/kölcsönszerződésben rögzített kölcsönösszeg, illetve a futamidő alatt az aktuálisan fennálló kölcsönösszeg tartozás.

Törlesztés

A kölcsön/hitelszerződésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettség teljesítése. Összegét a hitelkonstrukció alapján határozza meg a bank. Lehet fix vagy változó összegű, illetve különböző mértékben tartalmazhat tőketörlesztést és kamat/díj fizetést.

Türelmi idő

A hitel/kölcsön futamidején belül az az időtartam, amely alatt tőketörlesztést nem teljesít az adós, csak a kamatot és a szerződésben meghatározott díjakat/költségeket fizeti.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

Ü

Ügyleti kamat

Szerződés alapján fizetendő kamat, amelynek mértékét a szerződés, illetve a Bank mindenkori Hirdetménye/Kondíciós listája tartalmazza.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

 V

Végtörlesztés

Az előtörlesztés speciális esete, a hitel/kölcsön szerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése a futamidő lejárata előtt.

Viszontgarancia

Az intézményi kezes részére, az általa vállalt kezesség, garancia érvényesítéséhez vállalt megtérítési kötelezettség úgy, hogy – a kötelezettségvállalást vagy annak egy részét – egyéb szervezet, vagy az állam kezességvállalása biztosítja. Az intézményi kezes kezességvállalásához – a Magyar Köztársaság éves költségvetési törvénye alapján a központi költségvetés viszontgaranciája, vagy – az Új Széchenyi Viszontgarancia Program keretében az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. viszontgaranciája vagy, – egyéb szervezet viszontgaranciája kapcsolódik.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

Z

Zálogkötelezett

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adós teljesítésének biztosítékaként meghatározott jogot biztosít a banknak a tulajdonát képező zálogtárgyon. és vállalja, hogy a jogszabályban meghatározott feltételekkel tűri, hogy a bank az adóssal szembeni követelését a zálogjoga alapján kielégítse. A zálogtárgy lehet ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog vagy követelés.

Vissza a szakasz tetejére!

III. PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMA

A B F G I K L M Sz T

 

 

Á

Átalakítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka, melynek eredménye folytán a létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációja történik, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamata alapvetően megváltozik.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

B

Barnamezős terület

Barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

 • a területen építmény/épület található meg,
 • a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,
 • a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen
 • az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület (OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület; Budapesten „Munkahelyi” besorolású terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy

Különleges terület, ezen belül kizárólag:

 • oktatási központok területei, vagy
 • egészségügyi területek, vagy
 • a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vag
 • honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy
 • hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy
 • mezőgazdasági üzemi terület

Közlekedési és közműterület, ezen belül kizárólag:

 • közlekedési építmények
 • igazgatási épület.

Kizárólag a fenti definíció kritériumait teljes egészében teljesítő projekt fogadható el barnamezős beruházásnak a pályázat pontszámmal történő értékelése során. A barnamezős jelleg alátámasztásaképpen semmilyen hatósági nyilatkozat csatolása nem tekinthető relevanciával bíró dokumentumnak.

Bázislétszám

A Bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga. A bázislétszám megtartásához a 1208 és a 1308-as NAV nyomtatványokon bevallott értékeket kell alapul venni. Az adatlapon közölt információk valóságtartalmát a Közreműködő Szervezet a projekt helyszínén a helyszíni szemle alkalmával ellenőrzi.

Bővítés

Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

F

Felújítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

G

Gazdasági terület

Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően gazdasági területnek minősülő terület. Budapesti fejlesztések esetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő „Munkahelyi övezet besorolású” terület.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

I

Induló beruházás fogalma

A 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik. Egy épület, ill. az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát.

Ipari park

A 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerint infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató működésre és innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet. Jelen felhívás esetében az ipari park címszerződésében szereplő helyrajzi számok tekintendőek az ipari parki címmel rendelkező területének. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ipari parki címmel rendelkező szervezetek címszerződésében szereplő területek meghatározása esetén, amennyiben az ipari parki címszerződés módosításra kerül, az eredeti szerződés mellett a módosítások is figyelembe veendők.

A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe

A projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe

A projekt keretében épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

K

Kisvállalkozás

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

Korszerűsítés

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.

Középvállalkozás

 A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely megfelel az alábbi, mindkét feltételnek:

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

ÉS

Az alábbi két feltétel közül legalább az egyiknek megfelel:

a) összes foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő, vagy

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege több mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Vissza a szakasz tetejére!

L

Logisztika célját szolgáló fejlesztés

A pályázati felhívások keretében általában logisztika célját szolgáló fejlesztésnek minősül a logisztikai szolgáltatók által végrehajtott beruházás, amely TEÁOR’08 5210 raktározás, tárolás (TEÁOR’03-as 6312 tárolás, raktározás), illetve TEÁOR’08 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR’03-as 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) céljára szolgáló építmény(ek) létrehozására, fejlesztésére irányul.

Logisztikai szolgáltató: olyan vállalkozások, melynek főtevékenysége logisztikai szolgáltatás. Logisztikai szolgáltatások TEÁOR’08 szerint:

 • 4920 Vasúti áruszállítás
 • 4941 Közúti áruszállítás
 • 4942 Költöztetés
 • 4950 Csővezetékes szállítás
 • 5020 Tengeri áruszállítás
 • 5040 Belvízi áruszállítás
 • 5121 Légi áruszállítás
 • 5210 Raktározás, tárolás
 • 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5224 Rakománykezelés
 • 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)
 • 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
 • 8292 Csomagolás

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

 

M

Megtartott munkahely

A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma. Értéke megegyezik a Bázis létszámmal.

Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása

Amennyiben a fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fenti kategóriába szigorúan értelmezve kizárólag a megújuló energia előállítását szolgáló berendezések bekerülési értékét képző költségek értendők bele (pl. geotermikus hőszivattyús padlófűtési rendszer kialakítása esetén kizárólag a hőszivattyú berendezés képzi a megújuló energiát hasznosító technológia részét, a padlófűtés kiépítése nem).

Mikrovállalkozás

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek az éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

Sz

Szálláshelyfejlesztés

Szálláshelyfejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „12 NEM LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült máshova nem sorolt ingatlan.

Vissza a szakasz tetejére!

 

 

T

Termelő/szolgáltató funkciójú épület/épületrész

A vállalkozás székhelyén/fióktelepén/telephelyén található épületek/épületrészek közül azok, amelyekben a pályázó fejlesztendő tevékenységének megfelelő termék előállítás, illetve szolgáltatás nyújtása történik (raktározási, tárolási, igazgatási, kereskedelmi, szociális, illetve bármely egyéb funkciót ellátó épületek/épületrészek nem értendőek bele). Amennyiben adott épületben termelő, illetve nem termelő funkcióval bíró épületrészek, helyiségek is helyet kapnak, úgy a kizárólag termelő funkcióval bíró helyiségeket szükséges figyelembe venni.

Turisztikai attrakció

Turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.

Vissza a szakasz tetejére!